PROCEDURY PRZYŁĄCZENIA WODY\ŚCIEKÓW

1) Umowa na dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

Umowę na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków podpisuje się w dziale Rozliczeń tel. 33 841 28 96 - poniedziałek 7:00-16:00, wtorek, środa, czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-14:00 (Zator, Rynek 2).

Umowy zostają zawarte z osobami, które posiadają tytuł prawny do korzystania z nieruchomości przyłączanej do sieci, a w przypadku budynków wielolokalowych z właścicielem lub zarządcą. Istnieje również możliwość podpisania umowy z osobą korzystającą z lokalu po spełnieniu warunków technicznych określonych przez ZGK Sp. z o.o. w Zatorze oraz na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.

2) Przyłączenie do sieci wodociągowej.

Aby wykonać przyłącz wodociągowy należy posiadać wykonany przez biuro projektowe "Projekt przyłącza wodociągowego". W celu wykonania projektu należy wcześniej zgłosić się do Działu technicznego ZGK na ul Zamkowej 4, aby otrzymać warunki techniczne na przyłączenie do sieci wodociągowej. Dział Techniczny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 .

W celu uzyskania warunków technicznych do przyłączanego obiektu należy wraz z wnioskiem złożyć:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

- mapkę sytuacyjną,

- mapkę ewidencyjną z zaznaczoną działką i zaznaczonym położeniem projektowanego obiektu na działce.

Przed wykonaniem przyłącza należy złożyć w siedzibie ZGK Sp. z o.o. zgłoszenie budowy przyłącza wodociągowego.

Po wykonaniu przyłącza wodociągowego, a przed podpisaniem umowy pracownik ZGK Sp. z o.o. musi dokonać odbioru technicznego.

WNIOSEK O WARUNKI PRZYŁĄCZENIA


ZGŁOSZENIE BUDOWY PRZYŁĄCZA

 


3) Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.

W celu wydania warunków technicznych na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej należy zgłosić się do działu Inwestycji w Urzędzie Miejskim
w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Przed wykonaniem przyłącza należy złożyć w siedzibie ZGK Sp. z o.o. zgłoszenie budowy przyłącza kanalizacyjnego. Wraz ze złożeniem budowy przyłącza, należy uiścić opłatę pokrywającą koszty odbioru technicznego i wykonania dokumentacji powykonawczej.

Po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego, a przed podpisaniem umowy pracownik ZGK Sp. z o.o. musi dokonać odbioru technicznego.